Praeities kovų šlovę menant… (vol.3)

Citata:
…Lenkų karinė vadovybė, siekdama revanšo dėl anksčiau minėto pralaimėjimo
lietuviams 1920 m. pabaigoje, neutralioje zonoje išskirtinį dėmesį skyrė
Širvintų bei Giedraičių vietovėms ir bet kokiais būdais siekė jas užimti. Šios
vietovės lenkams buvo itin reikšmingos keliais aspektais: a) strateginiu – nuo
stambaus Širvintų miestelio iki Vilniaus tebuvo apie 50 km, o nuo Giedraičių
– dar mažiau; b) abu miesteliai ir jų apylinkės buvo smarkiai sulenkinti ir dalis jų gyventojų siekė prisijungimo prie Lenkijos. Be to, neutralios zonos teritorijoje
– Širvintose – buvo susikūrusi lietuviškoji valdžia – valsčiaus valdyba, kuri
Tautų Sąjungos kontrolės komisijos buvo įgaliota atlikti vietos administracijos ir
teismo reikalus. Pastarasis faktas lenkus labai siutino.
Todėl neatsitiktinai jau 1921 m. gruodžio mėn. prieš lietuvių I pėst. divizijos
saugomą barą lenkų karinė vadovybė sutelkė dideles karines pajėgas. Ypač
daug buvo sukoncentruota kavalerijos. Vis dažniau uniformuoti lenkų kariai ėmė
pulti lietuvių sargybas. Lietuviams palanki Širvintų milicija, susiorganizavusi iš
vietinių apylinkės jaunų vyrų, neįstengė viena Širvintų miestelio ir jo gyventojų
apginti. Pastebėję ar sužinoję apie besiartinančius lenkų partizanus, jie palikdavo
miestelį, bėgdavo į Akmenius, kur buvo IV pėst. pulko kuopos karių rezervas su
viršininku, ir prašydavo pagalbos. Tokiais atvejais lietuvių kariai patikrindavo
gresiančio pavojaus mastą ir, jei leisdavo laikas ir įsitikindavo, jog lenkai tikrai
artėja prie Širvintų, atskirų sargybinių šautuvų ugnimi, dažniausiai iš tolokų distancijų,
juos apšaudydavo ir priversdavo pasitraukti.
Tuo metu Širvintų milicijos organizavimu ir jos veikimu rūpinosi pats
Širvintų valsčiaus viršaitis Povilas Žukauskas ir jo pagalbininkai Petrauskas ir
Gruzdys. Viršaitis itin sumaniai ir rūpestingai veikė lietuvių naudai ne tik organizuodamas
miliciją, pildydamas fiktyvias knygas (bylas), reikalingas atsiskaityti
Tautų Sąjungos kontrolės komisijos nariams, bet ir palaikė glaudžius ryšius su
IV pėst. pulko štabu ir baro viršininku. Atvykdamas kartas nuo karto į Šešuolius,
jis pranešdavo štabui apie sužinotus lenkų planus, bendrą padėtį Širvintose ir
apylinkėse. Lenkams pradėjus atkakliau miestelį puldinėti ir iškilus grėsmei jį
prarasti, pageidaudavo būtinai suteikti ginkluotą karinę pagalbą jam apginti. Pulko
vadovybė gerai suprato, jog lenkams užėmus Širvintas ir juose įvedus savąją
tvarką netoli esančiuose Akmenių ir Šniponių kaimuose pulko sargybų padėtis
būtų neįmanoma. Nuo to laiko lietuvių artimiausios sargybos buvo perspėjamos
ir turėjo galimybę suteikti Širvintoms pagalbą, dažniausiai panaudodamos
šautuvų ugnį ir priversdamos lenkus pasitraukti.
Tačiau vėliau, lenkams pradėjus puldinėti Širvintas vis didėjančiomis pajėgomis
ir iškilus pavojui netekti Širvintų, ši ryšio priemonė neteko pirmykštės
vertės, kol reikėjo ieškoti naujų sprendimų.
Apie pasunkėjusią padėtį buvo informuota karo vadovybė Kaune ir paprašyta
sutikimo pulkui veikti lenkų pavyzdžiu, t. y. leisti saugoti ir ginti Širvintas perrengtiems
civiliais rūbais kariams. Tačiau karo vadovybė, nors ir gerai suprato gresiantį Širvintoms pavojų, peržengti neutralią zoną laikė rizikingu ir neleistinu dalyku. Ji
motyvavo tuo, jog: 1) tai lenkams suteiktų pagrindą atvirai pulti žymiomis karinėmis
pajėgomis ir užimti Širvintas; 2) taip pasielgus, Tautų Sąjungos kontrolės
komisija Lietuvos valdžiai pridarytų daug nemalonumų. Be to, ir Lietuvos Vyriausybė
niekada nebūtų nesutikusi sulaužyti Tautų Sąjungos kontrolės komisijai duoto
pasižadėjimo neleisti kariams peržengti neutralios zonos.
Tačiau pulkas, siekdamas žūtbūt išlaikyti Širvintas ir Giedraičius savo rankose,
pasiryžo jokiu būdu neįsileisti lenkų į šiuos miestelius. Neturėdamas kitos
galimybės tai atlikti, jis, remdamasis lenkų pavyzdžiu, griebėsi nelegalių priemonių
– prisiimdamas sau atsakomybę, savarankiškai, nepaisydamas Vyriausybės
nusistatymo, įleido į neutralią zoną perrengtus civiliais rūbais savo karius.
Taigi nuo 1922 m. gegužės 1 d. prasidėjo IV pėst. Lietuvos karaliaus Mindaugo
pulko karių partizaninė veikla neutralioje zonoje.
Pirmąjį partizanų būrelio branduolį sudarė IV pėst. pulko VII, VIII ir IX
pėstininkų ir II kulkosvaidžių kuopų kariai savanoriai, ginkluoti vienu lengvuoju
kulkosvaidžiu. Tam būreliui vadovauti pasisiūlė ltn. Petras Inickas, pavaduotojas
– ltn. Domas Kavaliauskas. Palikus kuopose visus tapatybę įrodančius dokumentus,
kariams buvo išduoti fiktyvūs asmens liudijimai su Širvintų valsčiaus viršaičio
P. Žukausko ir raštvedžio J. Ūsavičiaus parašais, patvirtinti valsčiaus antspaudu.
Juose buvo nurodyta, jog šie žmonės neutralios zonos įvairių kaimų gyventojai.
Šis partizanų būrelis savo tarnybą neutralioje zonoje vykdė gana sėkmingai,
nors šių drąsuolių veikla buvo itin pavojinga ir daug sunkesnė negu atvirose
kautynėse. Patekusieji vieni kitiems nelaisvėn, jie tuoj pat vietoje būdavo sušaudomi.
Jiems ištisas naktis teko budėti saugant miestelį ir beveik kas antrą naktį
atremti smulkius netikėtus lenkų puolimus, pasiskirstant į sargybas į rytus, pietus
ar vakarus nuo Širvintų, o būrelio branduoliui – miestelyje prie tilto. Poilsiui
dienos metu dažniausiai pasilikdavo Širvintos upės pakrantėje arba kartais dalis
jų pasitraukdavo į Akmenius.
Tuo metu lenkų partizanai į neutralią zoną dažnai pasikviesdavo kariuomenės
dalis. Kariai čia ieškodavo maisto bei pašaro ir skleidė gandus, jog netrukus
neutrali zona bus jų užimta. Rytinė neutralios zonos dalis buvo nuolatinėje lenkų
partizanų („Milicja Ludowa Pasu Neutralnego“) priežiūroje. Neutralios zonos
komendantu (neįgaliotu Santarvininkų komisijos) savavališkai buvo pasiskelbęs
Virbalis (buvęs Kauno miesto milicijos vadas, išdavikiškai perėjęs lenkų pusėn), pasivadinęs Sartonu. Jo štabas buvo Viršūniškių kaime….. ..

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s